Αντιδήμαρχο Καθαριότητας στο Δήμο Πεντέλης αναλαμβάνει ο

 Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, κο Σιώμος Βλάσιος του Ιωάννη 

 και του μεταβιβάζει, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης,

Υποδομών, Καθαριότητας και Πρασίνου και την εποπτεία και ευθύνη επ’ αυτών.

Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του αμισθί.

 

 

 Σεπ 23, 2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Μελίσσια, 20 Σεπτεμβρίου 2019 

Αριθ. Απόφασης: 1872

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Τις διατάξεις του άρ. 74 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρ. 76 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.18 Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρ. 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.19 τ. Α’) «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής και επιτροπής ποιότητας ζωής».

6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ191/20.3.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Πεντέλης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 34.934 κατοίκους.

7. Το γεγονός ότι στον Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.

8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων (ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7- 5ΑΜ).

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ 239/05.02.2019/ Β’ και 582/25.02.2019/Β’, στον οποίο περιγράφονται οι αρμοδιότητες. 10. Το από 30.09.2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημοτικής Αρχής Δήμου Πεντέλης.

11. Την 1775/06.09.2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΘ4ΟΩΞ3-Ψ3Ω).

12. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Α. Ορίζει ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας με θητεία ενός (1) έτους, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κο Σιώμο Βλάσιο του Ιωάννη και του μεταβιβάζει, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Υποδομών, Καθαριότητας και Πρασίνου και την εποπτεία και ευθύνη επ’ αυτών.

Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του αμισθί.

Γ. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Δ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύονται θα ασκεί η Δήμαρχος ή άλλος Αντιδήμαρχος που θα ορίζεται από τη Δήμαρχο.

ΣΤ. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος υπογράφει όλα τα έγγραφα της αρμοδιότητας του πάντοτε μετά την µονογραφή του σχεδίου εγγράφου από τη Δήμαρχο. Οι αρμοδιότητες αυτές εκτελούνται σύμφωνα µε τις διοικητικές διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων του Δήμου.

Z. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πεντέλης και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», να κοινοποιηθεί δε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και στους προϊσταμένους των Δ/νσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων & Γραφείων του Δήμου.

Έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης από δημοσίευσής της στην εφημερίδα.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Προϊσταμένους Δ/νσεων

3. Προϊσταμένους Τμημάτων

4. Τμήμα Μισθοδοσίας Κοιν. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα


Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ  ΣΤΟΝ ΑΗ ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ    ΑΠΟ ΤΗΝ SISTEMA

Φωτογραφία του χρήστη Με Δόσεις / Me Doseis.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ      SISTEMA 

 Φωτογραφία του χρήστη Με Δόσεις / Me Doseis.

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 

Tηλ. 210 8 027 027   mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

SISTEMA ATEBE  

 

MEΛΕΤΕΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

EIΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Tηλ. 210 8 027 027  

mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

SISTEMA ATEBE τηλ. κέντρο 2108027027

 

SISTEMA ATEBE τηλ. κέντρο 2108027027

 

 

 

 ΓΑΜΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ  JASMIN  

THL 693 741 0857

http://jasminevents.gr/