ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μελίσσια, 07 Οκτωβρίου 2019 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθ. Απόφασης: 2038 

 

 Ορίζουμε τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους ως άμισθους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Πεντέλης, αναθέτοντας σε αυτούς την εποπτεία, την παρακολούθηση και τον συντονισμό με εντολή Δημάρχου των κατωτέρων αρμοδιοτήτων. Συγκεκριμένα:

1. Την Αργύρη Άρτεμις του Θεόδωρου, ως εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο για τη Δημοτική Κοινότητα της Νέας Πεντέλης και επίσης εντεταλμένη Σύμβουλο Πολιτισμικής Αναβάθμισης και Προβολής της Πολιτιστικής Ταυτότητας του Δήμου Πεντέλης αναθέτοντας σε αυτήν: i.Δικαίωμα υπογραφής για τα κάτωθι αναφερθέντα: εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων «με εντολή Δημάρχου» αναφορικά με τον τομέα ευθύνης και εποπτείας στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης. ii. Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης και τη μέριμνα και εποπτεία για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης και την επίλυση των προβλημάτων. iii. Tο σχεδιασμό, συντονισμό και την υλοποίηση με δικαίωμα υπογραφής ως εντεταλμένη σύμβουλος Πολιτισμικής Αναβάθμισης και Προβολής της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Πεντέλης: προτάσεων, μελετών και δράσεων ανάδειξης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, τη διοργάνωση Φεστιβάλ Πεντελικού, το συντονισμό και συνέργεια με τοπικούς συλλόγους, φορείς, πολιτιστικά κέντρα καθώς και τις οικείες και αρμόδιες Διευθύνσεις και τμήματα του Δήμου, για την αναβάθμιση και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας (city branding) του Δήμου Πεντέλης, τη συνεργασία με μορφωτικά και πολιτιστικά ιδρύματα και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Πεντέλης (city branding), την υποστήριξη του Θεσμού του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, καθώς και την εκπροσώπηση σε περιφερειακά εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, συνδέσμους και φορείς των αντίστοιχων Υπουργείων με στόχο το city branding.

Image result for ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ2. Την Μαρκαντώνη Φωτεινή του Αναστασίου, ως εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο αρμόδια για τον τομέα του Πολιτισμού, με ευθύνη την οργάνωση και το συντονισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου και πολιτικός προϊστάμενος των τμημάτων και των υπηρεσιών του ΟΕΥ του Δήμου που αφορούν τις πολιτιστικές δραστηριότητες όπως και για τα ζητήματα που αφορούν τα οργανωτικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα των Πολιτιστικών Κέντρων & φορέων του Δήμου, την συνεργασία με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς για θέματα πολιτισμού. Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι αρμοδιότητές της αφορούν: Το σχεδιασμό, την ευθύνη λειτουργίας και τη μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα πολιτισμού, όπως ενδεικτικά τη λειτουργία τμημάτων εκμάθησης πολιτιστικών δεξιοτήτων, την οργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων, την οργάνωση πολιτιστικών, πνευματικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων μόνιμων ή εποχικών, την οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν το βιβλίο, την οργάνωση θεατρικών και χορωδιακών τμημάτων όλων των ηλικιών, την οργάνωση κινηματογραφικής λέσχης και θερινού κινηματογράφου κ.α.

Image result for ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ3. Τον Αποστολάκο Δημήτριο του Γρηγορίου, ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα Αθλητισμού, αναθέτοντας σε αυτόν την ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των αθλητικών δράσεων και αθλητικών προγραμμάτων που υλοποιεί ο Δήμος, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προγράμματα άθλησης για όλους, μαζικό αθλητισμό, γύρος πόλης, οργάνωση αθλητικών αγώνων και δρώμενων κα. Έχει την ευθύνη λειτουργίας όλων των αθλητικών χώρων του Δήμου, εισηγείται για την αναβάθμιση και τη συντήρησή τους και μεριμνά για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία τους.

Image result for ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗς4. Τον Ηλιόπουλο Παναγιώτη του Αθανασίου, ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα Νεολαίας αναθέτοντας σε αυτόν όλες τις οριζόντιες δράσεις που υλοποιεί ο Δήμος και αφορούν νέους μέχρι 30 ετών. Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων που απευθύνονται στη νέα γενιά, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, φεστιβάλ νέων, λειτουργία γραφείου νεολαίας, οργάνωση δράσεων “ημέρα καριέρας”, δημιουργία και λειτουργία δημοτικών ανοικτών ή κλειστών χώρων για νέους κ.α.

Image result for ΛΑΖΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ5. Την Λαζή Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα του Αθανασίου, ως Εντεταλμένη Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα που αφορούν τις δράσεις του Δήμου που αφορούν το Πεντελικό βουνό. Την ευθύνη της παρακολούθησης, του σχεδιασμού, της υλοποίησης, όλων των δράσεων του Δήμου που αφορούν το ανάγλυφο και το φυσικό περιβάλλον του Πεντελικού βουνού, σύμφωνα με όσα ρητά ορίζονται στο Π.Δ. 755/1988 για την ανάπλαση και προστασία του Πεντελικού, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των δράσεων για την εφαρμογή στο έδαφος των προβλέψεων του Π.Δ. 755/1988, των δράσεων για την ανάπλαση των λατομείων, των δράσεων για την ανάδειξη και ανάπλαση των πολιτιστικών μνημείων του Πεντελικού (αρχαίο λατομείο, οδός λιθαγωγίας κα.), των δράσεων για δημιουργία μουσείου Πεντελικού, τη δημιουργία υπαίθριων χώρων πολιτισμού και αθλητισμού στο Πεντελικό, τη δημιουργία διαδρομών περιπάτου και ποδηλάτου, θέσεων θέας κ.α.

Image result for ΜΑΚΡΗς ΛΟΥΚΑΣ6. Τον Μακρή Λουκά του Αναστάσιου, ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς και ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, αναθέτοντάς σε αυτόν την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης όλων των δράσεων του Δήμου που στόχο θα έχουν να ενισχυθεί η τοπική αγορά, η τοπική επιχειρηματικότητα και η απασχόληση, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την επικοινωνία με την τοπική αγορά και την τοπική επιχειρηματικότητα, την διεξαγωγή ερευνών για την ανάπτυξή της, το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων για τα θέματα αυτά, την οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων κ.α.

Image result for πολιτη ελενη7. Την Πολίτη Ελένη του Μελέτιου, ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο για θέματα κοινωνικής πολιτικής, πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ψυχικής υγείας, προληπτικής ιατρικής και ενημέρωσης των πολιτών, δημόσιας υγείας. Την εποπτεία, το σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση των δράσεων του Δήμου στους ανωτέρω τομείς, ενώ θα είναι ο πολιτικός προϊστάμενος των τμημάτων του ΟΕΥ του Δήμου, “Κοινωνικής Μέριμνας και Δημόσιας Υγείας” και “Διαχείρισης Κέντρων Κοινότητας και Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών”.

 Εξουσιοδοτεί τους ανωτέρω εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους για την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» των σχετικών εγγράφων με τους τομείς ευθύνης και εποπτείας τους, καθώς και τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής.

 Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με την Δήμαρχο.

 Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας εκάστου Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου τις αρμοδιότητες ασκεί η Δήμαρχος.

11. Η παρούσα απόφαση δεν δημιουργεί επιπλέον δαπάνη στον Προϋπολογισμό του Δήμου. 12. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ τ. Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρ. 68 του Ν. 4555/2014 (Α’ 133) Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρ. 5 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει." 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Πεντέλης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 34.934 κατοίκους. 6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων (ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ). 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ 239/05.02.2019/ Β’ και 582/25.02.2019/Β’, στον οποίο περιγράφονται οι αρμοδιότητες. 8. Το από 30.08.2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημοτικής Αρχής Δήμου Πεντέλης. 9. Τους τομείς δράσεων του Δήμου Πεντέλης και των ν.π.δ.δ. αυτού και την ανάγκη επικουρίας της Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ορίζουμε τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους ως άμισθους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Πεντέλης, αναθέτοντας σε αυτούς την εποπτεία, την παρακολούθηση και τον συντονισμό με εντολή Δημάρχου των κατωτέρων αρμοδιοτήτων. 


Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ  ΣΤΟΝ ΑΗ ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ    ΑΠΟ ΤΗΝ SISTEMA

Φωτογραφία του χρήστη Με Δόσεις / Me Doseis.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ      SISTEMA 

 Φωτογραφία του χρήστη Με Δόσεις / Me Doseis.

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 

Tηλ. 210 8 027 027   mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

SISTEMA ATEBE  

 

MEΛΕΤΕΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

EIΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Tηλ. 210 8 027 027  

mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

SISTEMA ATEBE τηλ. κέντρο 2108027027

 

SISTEMA ATEBE τηλ. κέντρο 2108027027

 

 

 

 ΓΑΜΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ  JASMIN  

THL 693 741 0857

http://jasminevents.gr/